Stappenplan zieke leerlingen op school

In het belang van de gezondheid vragen wij uw zieke kinderen NIET naar school te sturen.
Kinderen die in de loop van de dag ziek worden of een ongeval overkomen, worden door de klastitularis opgevangen.  Deze kan zich wenden tot het secretariaat of de directeur.
Al naargelang de ernst van de ziekte of het ongeval worden de ouders en/of een arts door de school opgeroepen.  Bij hoogdringendheid wordt het kind naar de spoedgevallendienst van het Sint-Maartenziekenhuis gebracht of wordt hulpdienst 100 opgeroepen.
Er wordt zo snel mogelijk contact met de ouders gezocht.

Eerste hulp
Alle leerkrachten beschikken over de nodige vaardigheden om eerste hulp te verlenen.  Verantwoordelijken: Krista Van Roosbroeck, Pieter Janssens, Annemie Gijsemans, Melanie Moeyaert

Ziekenhuis
Wij gaan steeds naar het Sint-Maartenziekenhuis, Leopoldstraat , 2800 Mechelen


Verzekeringspapieren
Verantwoordelijke: Monique Verhoeven
Procedure:
De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband, op weg van en naar de school (op voorwaarde dat dit binnen het normale tijdsbestek, de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is.)
Eerst de geneeskundige zorgen, de papieren morgen.
•    De leerkracht of een ouder van het kind wendt zich tot het secretariaat van de lagere school (of, bij 
      afwezigheid, tot de prefect van de humaniora).
      Het schoolsecretariaat neemt nota van het ongeval, start een aangiftedossier op en bezorgt u twee      
      formulieren : een geneeskundig getuigschrift en een uitgavenstaat.
•    De eerst behandelende arts vult het geneeskundig getuigschrift in.  Dit document bezorgt u per 
      kerende terug aan het secretariaat lagere school.
•    Uitgaven en uitgavenstaat.  U betaalt in eerste instantie alle onkosten zelf en zorgt voor de nodige       
      betalingsbewijzen.
      U gaat met uw kwijtingen naar uw mutualiteit.  Deze betaalt een deel van de kosten terug en vult het 
      linkerdeel van de uitgavenstaat in
      Thuis vult u zelf het rechterluik van de uitgavenstaat in.  Vergeet niet te handtekenen.
      Tenslotte bezorgt u dit document via de klas van uw kind onder gesloten omslag terug aan de 
      directeur.
•    Terugbetaling remgeld
      De verzekeringsmaatschappij stort het remgeld op uw financiële rekening.