Onze School

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege
             Veemarkt 56, 2800 Mechelen
              Vestigingsplaats De Toverberg, kleuterschool
              Bergstraat 1, 2800 Mechelen         
              Tel.: 015 20 24 10
              e-mail: directie@src-veemarkt.be
              website: www.src-veemarkt.be


•    Onze school is de basisschool van het Sint-Romboutscollege en behoort tot de Vereniging van de
      Aartsbisschoppelijke Instituten.
•    Zij is een vrije gesubsidieerde basisschool die behoort tot het katholieke onderwijsnet.
•    Onze school verstrekt kleuter- en lager onderwijs aan jongens en meisjes.
•    De school werkt voornamelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem.  Om beter in te spelen op de      
      individuele eigenheid van elk kind wordt, waar mogelijk en zinvol, gedifferentieerd onderwijs
      aangeboden en worden allerlei andere groeperingsvormen gehanteerd.
•    Aansluitend is er in het Sint-Romboutscollege een school voor algemeen secundair onderwijs.

Schoolbestuur en scholengemeenschap:  

In onze situatie is het zo dat het schoolbestuur samenvalt met de scholengemeenschap.

VZW KOMO,  Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
Voorzitter : De heer P. Vandewiele
                  p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
                  tel. : 015 27 10 02
Ondervoorzitter: De heer Marc Vermoesen
                           p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
Coördinerend directeur: De heer Kurt Van Steenlandt

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen – Brussel.

Samenstelling scholengemeenschap:
•    Mechelen - Noord: Sint-Pieterschool, Sinte Mariaschool, Sint-Katarinaschool
•    Mechelen – Zuid: Sint-Niklaasschool, Sint-Maartenschool, De Zonnewijzer, De Kriekelaar
•    Mechelen – West: De Ark, De Vlieger, Sancta Maria
•    Mechelen – Centrum: Sint-Jozef-Coloma, De Parel, Don Bosco
•    Groep BIM – SEM: De Wondertuin, De Luchtballon
•    Groep Sint – Romboutscollege
•    Groep Buitengewoon onderwijs: De Sprankel, De n8vlinder