Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen inititatief medicatie toedienen.  Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden om het kind op te halen.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.  Deze vraag moet schriftelijk gesteld worden met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.  Bij voorkeur wordt deze vergezeld van een schriftelijk attest van de dokter.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  Samen met de ouders wordt er dan gezocht naar een samenwerking met diensten zoals het Wit-Gele Kruis.