Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van toepassing. AVG regelt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe privacywetgeving is van toepassing in alle landen van de Europese Unie. Als betrokkene krijg je meer rechten over je gegevens. Meer informatie over de AVG lees je in de wettekst of op de website van de Privacycommissie.

We hebben daarom onze bestaande privacyverklaring aangepast aan deze nieuwe wetgeving.U vindt onze aangepaste privacyverklaring hieronder.

Opmerkingen, vragen of klachten omtrent persoonsgegevens stuurt u naar privacy(at)vzwderanken.be.  Gelieve duidelijk uw naam en voornaam, alsook de naam van onze school te vermelden in de mail.

Tijdens de schooldagen worden deze binnen de 5 werkdagen behandeld.

 

Basisscholen vzw KOMO
Bim-Sem – De Ark – De Luchtballon – De Parel – De Sprankel - De Toverberg - De Vlieger – De Vlinder - De Wondertuin - Don Bosco
– Sint-Jozef-Coloma – Sint-Niklaas – Sint-Pieter – Sint-Romboutscollege - Sancta Maria - Sinte Mariaschool - Sint-Katarinaschool - Sint-Maartenschool - De Zonnewijzer - De Kriekelaar

 

 

Privacyverklaring

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw KOMO, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Er is een aanspreekpunt informatieveiligheid (dhr. L Govaers) aangeduid voor alle basisscholen van vzw KOMO, zo ook voor onze school.  Dat aanspreekpunt is gemakkelijk te contacteren via privacy@vzwderanken.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van onze school kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op onze school verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

leerlingenrekrutering;

leerlingenadministratie;

leerlingenbegeleiding;

leerlingenevaluatie;

public relations;

toezicht op telecommunicatie.

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);

persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);

privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);

gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);

aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in onze school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

elementaire identificatiegegevens;

gezinssamenstelling;

privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;

de scholengemeenschap vzw De ranken - Basisscholen ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;

het CLB is, indien het uw kind begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat uw kind begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

elke internaatsopvoeder[1] die jou kind begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;

bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

Op onze school worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

Iomniwize[2], Questi[3], Schoolonline[4], Smartschool[5]

Wis@d administratie

Count-e boekhouding

[1] Enkel van toepassing bij kinderen die zijn ingeschreven in het internaat van Bim-Sem

[2] De Ark, De Parel, De Vlieger, Don Bosco, SJ-Coloma, St.-Niklaas, , St.-Romboutscollege lager

[3] Sint-Pieterschool

[4] Bim-Sem Lager, De Luchtballon, De Wondertuin, De Toverberg

[5] De Sprankel, De Vlinder

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid staat in het informatieveiligheid en privacy-beleid (IVP-beleid).  Dit beleidsplan is volop in ontwikkeling.  Vragen hieromtrent kunt u altijd sturen naar privacy@vewderanken.be

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;

recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;

recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;

recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);

recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;

recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;

recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot privacy@vzwderanken.be. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.privacycommission.be

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

toezicht op telecommunicatie;

de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op onze school worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op onze school kunnen starten. Met uitzondering van:

rijksregisternummer[1];

gezondheidsgegevens[2];

afbeeldingen (voor public relations);

[1] De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.