Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
-    het leren en studeren;
-    de onderwijsloopbaan;
-    de preventieve gezondheidszorg;
-    het psychisch en sociaal functioneren.
    
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.  Dat wordt met de ouders besproken in de schoolraad.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.  Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerlingen hiermee instemmen. 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
•    de begeleiding van leerlingen die spijbelen.  Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;
•    collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders.  Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school.  Ouders krijgen een informatiebrochure waarin de rechten en de plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum zelf toegelicht worden.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen.  Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet inschrijving.

Het multidisciplinair dossier van uw kind

Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan.  Het multidisciplinair dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn.  Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.  Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel.  Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.  Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier.  Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders.  Als ouder kunt u afzien van die wachttijd.  U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.  U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet.  Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Contactpersoon: Katleen Adriaens, Vijfhoek 1, 2800 Mechelen
                               Tel.:  015 41 89 11
                               E-mail: katleen.adriaens@clbkompas.be