1.  ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.  Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie.  Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind.  Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.  Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar (datum wordt bij het einde van het vorige schooljaar reeds meegedeeld), een ouderavond in de klas van je kind.  Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.  Het is dan ook uiterst belangrijk dat u op dit eerste oudercontact aanwezig bent.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.  Dat doen we schriftelijk via agenda, toetsenmap en rapporten.

We organiseren ook tweemaal per schooljaar individuele oudercontacten (Kerstvakantie – einde schooljaar).  Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan.  Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.  Dat doe je via de klasagenda of via mail.

We verwachten dat je je als ouders samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot een gesprek.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn en op tijd komen

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.  

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Te laat komen, kan niet!  Onze school begint om 8.25 uur en eindigt om 15.25 uur (woensdag tot 11.45 uur).  Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is.  
Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen.  We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid.  Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen.  Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Wij zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind kan georganiseerd worden.  Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school.  Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands.  Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.  Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.  Dit kan ondermeer door:
- zelf Nederlandse lessen volgen;
- zorgen voor Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, het leren 
  van zijn lessen;
- bij elk contact met de school zelf Nederlands praten of er voor te zorgen dat er een tolk is;
- je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging / sportclub / cultuurgroep / 
  academie (muziek, woord, plastische kunsten, …);
- je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem 
  over praten;
- je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen;
- je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren;
- elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek;
- geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek (is gratis voor kinderen) en er uit 
  voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen;
- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere 
  kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders;
- je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;
- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantiekampen;
- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.


2.  INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN


    Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website.  De 
    inschrijvingsperiodes worden ook meegedeeld via een publicatie van het LOP dat u wordt 
    toegezonden.
    
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.  Eénmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.  De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen.  Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, …  We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.  Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.  We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

1.  Inschrijvingen

Onze school werkt met voorrangsperiodes.  We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en voor niet-indicatorleerlingen.
Wat zijn indicatorleerlingen?  Een indicatorleerling voldoet aan één of meer van deze kenmerken:
- De ouders ontvangen een schooltoelage.
- De moeder heeft geen diploma hoger secundair onderwijs.
Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van deze voorrangsgroepen.  De juiste data kan u op onze website vinden.

 
2.  Weigering

Onze school moet haar capaciteit vastleggen.  De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug op de website van het LOP (www.lop.be) onder de titel VRINT voor ouders.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.  De volgorde van de geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Heeft je kind een verslag dat recht geeft op buitengewoon onderwijs, dan gaan jullie samen in gesprek met de school.  De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.  Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd.  De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.
Ons schoolbestuur zal haar gemotiveerde beslissing ook binnen eenzelfde termijn overmaken aan de voorzitter van het LOP.  Het LOP zal automatisch bemiddelen om een nieuwe school te vinden voor de betrokken leerling.

3.     Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1°    het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2°    toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. 
    In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. 
    Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. 
    De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.


Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

4 . Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt, een taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
De school zal hiertoe het kind gericht observeren en indien nodig een taaltest afnemen.


5.  Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.


3.  OUDERLIJK GEZAG

1. Zorg en aandacht voor het kind
Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

2. Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.  Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.  Afspraken i.v.m. informatiedoorstroom aan de ouders
Op eenvoudige vraag worden brieven, rapporten aan beide ouders bezorgd.
Indien mogelijk geven wij er de voorkeur aan om bij een oudercontact de ouders gezamenlijk te spreken.  Zo kunnen er gemakkelijk éénduidige afspraken gemaakt worden.

4.  Co-schoolschap
Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk bij welke ouder het verblijft.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

 

4.  ORGANISATIE VAN DE   
                                        LEERLINGENGROEPEN

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat de school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.  De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere.  Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dat omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.  De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.  De school geeft ook aan welke bijzonder aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. 
De samenstelling van de klassen zelf wordt ook bepaald door de klassenraad.  De raad houdt hierbij rekening met verschillende belangen.  Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve recht van de school als gemeenschap.  Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs.  De twee rechten moeten goed afgewogen worden tegenover elkaar.  Het recht van individuele ouders primeert dus niet.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

5.  AFWEZIGHEDEN

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

5.1.  Wegens ziekte

    Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.  Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.  Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).

    Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus-, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist.  Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.    

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, …) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan.  Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

    Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders.  Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

    U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.


5.2.  Van rechtswege gewettigde afwezigheden
    
    Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind.

    Het bijwonen van een familieraad.

    De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

    Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

    Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming, …).

    Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind.  Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst).  De anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes.  Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

    Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document.  Alleen in het laatste geval volstaat een door de ouders geschreven verantwoording.

5.3.   Afwezigheden mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden  

-    voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind.  Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen;
-    actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is.  Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap / competitie.  Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar);

-    in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.  Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.  

-    Deelname aan time-out projecten.

Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.

Opgelet :

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen.  Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.  Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

5.4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en –artiesten en woonwagenbewoners.
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 4.3.1 t.e.m. 4.3.3)
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist.  U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken.  U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven.  Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden.  Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.

Indien uw kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de nieuwe school laten weten hoeveel dagen uw kind reeds problematisch afwezig geweest is.
 

5.5.  Problematische afwezigheden
    
    De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers ook gevolgen voor het 
    verkrijgen en behouden van de schooltoelage.

    De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid.   Na meer dan 10 halve 
    dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier 
    op.  De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.  Na 30 halve dagen problematische 
    afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor onderwijsdiensten.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren.  Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.


6.  EEN- OF MEERDAAGSE UITSTAPPEN

6.1.  Eendaagse uitstappen
Hiertoe behoren de schoolreis, een theater- of filmvoorstelling, een museumbezoek of een tentoonstelling, leerwandelingen, sneeuwklassen, sportdag, …  
Het doel van deze uitstappen is steeds het onderwijsleerproces versterken en toepassen.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelnamen aan ééndaagse uitstappen.  De onkosten verbonden aan dergelijke activiteiten kan u terugvinden op de bijdrageregeling.

6.2.  Meerdaagse uitstap: sneeuwklas

Openluchtklassen zijn een vorm van onderwijs waarin verschillende werkvormen aan bod komen : het klassikaal onderricht, de natuurexploratie, de fysieke en sportieve activiteiten, de culturele animatie.  Naast de kennisgerichte componenten zijn er ook een reeks vaardigheden en attitudes die uitgebreid aan bod komen.  Vooral sociale vaardigheden worden hier extra geoefend.  Het leren gaat hier van klassikaal leren tot natuurexploratie en ervaringsleren teneinde een “leren van mekaar” te realiseren.  Achter deze aanpak schuilt het didactisch principe van de aandacht :

1.    Aandacht voor … NATUUR

Openluchtklassen situeren zich niet voor niets in een regio waar natuurexploratie mogelijk is.  Met verhoogde aandacht zijn de leerlingen bezig met zien, horen en voelen.  Kinderen van 10 tot 12 jaar zijn immers sterk ingesteld op de zichtbare werkelijkheid en de natuur in het bijzonder.  Het waarnemingsvermogen is op deze leeftijd enorm ontwikkeld.  Men kan spreken van een ontluikende wetenschappelijke belangstelling.  Kritische vragen worden niet van de kaart geveegd en proefondervindelijk leren wordt als boeiend ervaren.  Concreet betekent dit dat de leerlingen kennismaken met de invloed van klimaat en reliëf op leven, wonen en werken van de plaatselijke bevolking, met de gevolgen van het toerisme, met milieuverontreiniging.  Milieueducatie is bijgevolg een centraal thema op openluchtklas.  Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan de vergelijking met de eigen omgeving.

2.    Aandacht voor … ELKAAR

Het langdurig en intensief sociaal contact nodigt kinderen uit tot meeleven met en aanvoelen van de medemens.  In het openluchtklasproject ligt een unieke kans verscholen om als vrienden samen te zijn : de leerwandelingen, samen tafelen, een kringgesprek, de avondactiviteit brengen leerlingen en leerkrachten dichter bij elkaar.  Doordat de contacten minder vluchtig zijn, bekijkt men mekaar door een andere bril.  Respect en waardering voor elkaar kunnen ontstaan.  Leerlingen zetten zich meer in voor elkaar, luisteren naar elkaar en gaan gepast leren argumenteren.  Deze wederzijdse aandacht groeit spontaan en geheel natuurlijk !

3.    Aandacht voor  … EEN GEDEGEN LEVENSSTIJL 

Op sneeuwklassen leven de leerlingen in één groot gezin, waar zelfdiscipline de allereerste vereiste is.  Beleefdheid aan tafel, het ordenen van de slaapkamer, zorgzaam omspringen met het materiaal, beleefdheid tegenover personeel, monitoren, plaatselijke bevolking …, waardig gedrag op straat, zich houden aan een tijdschema…

4.    Aandacht voor … WAT ONS OVERSTIJGT

Dit is ongetwijfeld de moeilijkste dimensie.  Aandacht en waardering voor vriendschap, de prachtige natuur, het grootste maar ook het piepkleine in de wereld dat ons 
omringt …  Deze component wordt zeker en vast in de kijker gezet in de speciale kinderviering tijdens de openluchtklassen.

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.  Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan extra-murosactiviteiten.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.


7.  GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen.  Ouders kunnen inzage en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.  De kosten die hiervoor gevraagd worden bedragen € 0,25 per kopie.  Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen.  De beslissing wordt uiterlijk 30 juni aan de ouders meegedeeld.  De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.  Bij niet-ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
- de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
- de gegevens uit het LVS;
- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling;
- houding, inzet en motivatie van de leerling.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beslissing geen getuigschrift

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

Beroepsprocedure
Let op!
- Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’ bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, 
  wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
- Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1.  Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van 
     de beslissing tot het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de 
     directeur.
2.  Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de 
     rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
3.  Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om 
     het niet-toekennen van het getuigschrift te bevestigen of te wijzigen.
4.  De directeur of de klassenraad brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
5.  Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen 
     ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
        Dhr. Walter Buijs
        p.a. Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
    Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
    * Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend.
    * Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering 
      waarom het niet-uitreiken van het getuigschrift betwist wordt.
    * Hierbij kunnen onvertuigingsstukken gevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  In de beroepscommissie die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.  Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen, uitgenodigd worden voor een gesprek.  De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.  De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar concensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet-naleven van de vormvereisten.
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter kennis gebracht.

 
8.  Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week), internetonderwijs of een combinatie van beide indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld :
1.  De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).
2.  De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.  De aanvraag is vergezeld van  een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.
3.  De afstand tussen de school en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 kilometer.

Specifieke situaties bij chronische ziekte (= een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt:
1.  Voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen.  Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken doorlopen).  Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis.
2.  Voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer-specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen.  Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist.  Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden.


9. ORDE-  EN TUCHTMAATREGELEN

Ordemaatregelen
Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. 
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
-    een verwittiging in de agenda;
-    een strafwerk;
-    een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 
Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.
Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
-    een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
-    een definitieve uitsluiting.
Preventieve schorsing als bewarende maatregel
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1.    De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2.    De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
3.    Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
4.    Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 


Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen
Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:
1.    Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1). 
2.    De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie. 
3.    Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 
4.    De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:
1.    Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Dhr. W. Buijs
 VZW De Ranken
 Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen
        Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen. 
•    Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
•    Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.    Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

3.    Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.


10.  BIJDRAGEREGELING

Voor het begin van het schooljaar ontvangt u steeds de bijdrageregeling voor het komende schooljaar.  Deze kan u ook raadplegen op onze website.

11.  GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING

11.1. Bijdrageregeling van de schoolonkosten
Als school streven we ernaar het onderwijs in onze school kosteloos te houden.  We vragen geen inschrijvingsgeld.  De school voorziet het nodige materiaal waarmee in de klas wordt gewerkt.  Bij de aanvang van het schooljaar vragen we u enkele zaken aan te schaffen. 
Elk schooljaar zal voor elke klas of leerjaar een rubricering met lijst van de bijdragen bezorgd worden zodat u een inschatting kan maken van te verwachten kosten voor het lopende schooljaar.
Het schoolzwemmen is gratis voor de leerlingen van het eerste leerjaar.
Ouders die – om dwingende redenen of omstandigheden - een afwijking wensen op deze bijdrageregeling of betalingsfaciliteiten wensen te bespreken richten zich tot de schooldirectie.

11.2. Betaling van de schoolonkosten door de ouders
•    De onkostennota’s worden gedetailleerd meegegeven via de agenda van uw kind.  
•    Betaal stipt (d.i. binnen de tien dagen na uitgiftedatum).
•    Betaal UITSLUITEND met het aan de nota gehecht overschrijvingsformulier.
     Waarom ?
     Omdat er zich op het overschrijvingsformulier een zogenaamde “gestructureerde mededeling”
     bevindt.  Deze mededeling bevat voor de school en de financiële instellingen onmisbare
     informatie om uw betaling geautomatiseerd te verwerken.
•    Inlichtingen m.b.t. nota graag uitsluitend schriftelijk
•    Geef uw kind liever geen geld mee naar school.  De school kan niet aansprakelijk worden gesteld 
       voor verloren of gestolen geld.
•    Contante betalingen worden wel verwacht voor de aankoop van tombolabiljetten, kaarten voor het 
       kinderfeest.  

11.3. Reclame- en sponseringsbeleid

Bedrijven, ouders en andere participanten kunnen ter gelegenheid van manifestaties, georganiseerd door de school reclame maken al dan niet tegen vergoeding.
Deze reclame moet in overeenstemming zijn met het pedagogisch opvoedingsproject van de school.  De directie beslist hierover.

Onder dezelfde voorwaarden kan ook sponsoring, zowel financieel als materieel.  De namen van de sponsors mogen meegedeeld worden aan de deelnemers van de manifestaties.

Reclame en/of sponsoring mogen geen aanleiding geven tot rechtstreekse of onrechtstreekse beïnvloeding van de individuele leerling.

12.  VRIJWILLIGERS

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal punten.

VZW De Ranken heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  Het vezekeringscontract werd afgesloten bij  Interdiocesaan Centrum – afdeling verzekeringen,  Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum – afdeling verzekeringen,  Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.