Ik ga graag naar mijn school

Beste ouders

De titel is niet bedoeld als publicitaire slogan.  Het is veeleer een kernachtige omschrijving van een belangrijk streefdoel van het schoolteam voor uw kind(eren).  Een kind dat graag naar school komt, zich goed voelt op school, heeft juist daardoor meer kansen op een positieve ontwikkeling van alle facetten van zijn/haar ontluikende persoonlijkheid.  Ik wens uw jongen(s), meisje(s) dit goed gevoel van harte toe.

Stelt er zich een probleem, klein of groot, kom met ons praten.  Een goed gesprek kan het begin betekenen van een oplossing.

Ik dank u voor het vertrouwen en reken op een fijne samenwerking.

P. VEREECKEN, directeur

Dag jongen, dag meisje

Lees het gedicht hieronder.

We hebben allemaal wel iets dat we anders zouden willen

veel te lang of veel te kort, dunne benen of dikke billen,

sproeten of een lange neus, flaporen of veel te klein

We willen als die ander zijn.

Maar de schoonheid zit vanbinnen

als je kunt lachen en huilen of gewoon kunt zingen

als je blij bent omdat je leeft

als je liefde aan anderen geeft

als je dat kind helpt dat wordt gepest

als je niet liegt maar de waarheid zegt

Dan ga je stralen van binnenuit

en maakt de rest niet zo veel meer uit.

Je mag zijn wie je bent

goed van buiten en van binnen.

Je bent het waard om van te houden

dan gaat je hart van blijdschap zingen.

Ik hoop dat je elke dag heel graag naar school komt.  Als je een probleempje hebt, wil ik je helpen.

Ik wens je fijne schooljaren, toffe leerkrachten en leuke vrienden en vriendinnen.

P. VEREECKEN, directeur

Inhoudstafel

DEEL 1: Informatie
1. Contact met de school
2. Organisatie van de school
3. Samenwerking
     - met de ouders
     - met de leerlingen
     - met het CLB
     - met de pedagogische begeleiding
4.  Enkele nuttige adressen

DEEL 2: Het pedagogisch project

DEEL 3: Het reglement
1. Engagementsverklaring tussen school en ouders
2. Inschrijven en toelaten van leerlingen
3. Ouderlijk gezag
4. Organisatie van de leerlingengroepen
5. Afwezigheden
6. Onderwijs aan huis
7. Eén of meerdaagse uitstappen
8. Getuigschrift basisonderwijs
9. Herstel- en sanctioneringsbeleid
10. Bijdrageregeling
11.Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
12. Vrijwilligers
13. Welzijnsbeleid
14. Leefregels
15. Revalidatie en logopedie
16. Privacy
17. Participatie
18. Klachtenregeling
 

 

DEEL 1: INFORMATIE

Dit deel is meer van informatieve aard.  Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement.  Wanneer het nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1. CONTACT MET DE SCHOOL

Directie                       Mevr. Pascale Vereecken

                                    Tel.: 015 28 13 68

                                    pascale.vereecken@src-veemarkt.be

Secretariaat                Mevrouw Monique Verhoeven

                                    Tel.: 015 28 13 68

                                    monique.verhoeven@src-veemarkt.be

Coördinator                 Mevrouw Ann Drieghe
De Toverberg              Tel.: 015 28 13 68

                                    ann.drieghe@src-veemarkt.be

Zorgcoördinator           Mevrouw Krista Van Roosbroeck

                                    Tel.: 015 28 13 68

                                    krista.vanroosbroeck@src-veemarkt.be

Leerkrachtenteam       Een overzicht van het leerkrachtenteam ontvangt u bij het begin van elk

                                    schooljaar en kan u ook terugvinden op onze website.

Het leerkrachtenteam streeft door een permanente inzet naar een harmonische en continue ontwikkeling van elk kind.

Elke leerkracht behartigt ten volle een christelijke geïnspireerde opvoeding en degelijk eigentijds onderwijs voor alle leerlingen.

Tevens heeft elke leerkracht als opdracht zijn aanpak zoveel mogelijk op  het eigene van ieder kind af te stemmen.

De leerkracht bewegingsopvoeding beoogt door een aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

Een klassenraad is samengesteld uit de directeur en de leerkracht(en) van de betrokken leerlingengroep. De CLB-consulent kan op de klassenraad aanwezig zijn.

Schoolstructuur           Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Romboutscollege

                                    Veemarkt 56, 2800 Mechelen

                                    Tel.: 015 28 13 68

                                    Fax: 015 20 62 19

                                    e-mail: directie@src-veemarkt.be

                                    website: www.src-veemarkt.be

Onze school is de basisschool van het Sint-Romboutscollege en 

behoort tot de Vereniging van de Aartsbisschoppelijke Instituten.

Zij is een vrije gesubsidieerde basisschool die behoort tot het

katholieke onderwijsnet.

Onze school heeft één vestigingsplaats, nl. kleuterschool De Toverberg,  Bergstraat 1, 2800 Mechelen

Onze school verstrekt  basisonderwijs aan jongens en meisjes.

De school werkt voornamelijk volgens het

leerstofjaarklassensysteem.  Om beter in te spelen op de individuele eigenheid van elk kind wordt, waar mogelijk en zinvol, gedifferentieerd onderwijs aangeboden en worden allerlei andere groeperingsvormen gehanteerd.

Aansluitend is er in het Sint-Romboutscollege een school voor

algemeen secundair onderwijs.

Schoolbestuur en scholengemeenschap:  In onze situatie is het zo dat het schoolbestuur samenvalt met de scholengemeenschap.

VZW KOMO,  Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen

Voorzitter :

De heer Patrick Vandewiele

p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen

tel. : (015) 21 65 01

Ondervoorzitter:

De heer Mark Vermoesen

p.a. Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen

Coördinerend directeur: Kurt Van Steenlandt

Bestuurders :

Paul Lenaerts, Lieve Meysmans, Martin Mollemans, Theo Moons, Luc Neyens, Nicole Van Dessel

Adviserende leden :

Dirk Buelens, Koen Jacobs

Adviserende directeurs:

Geert Mariën, Dirk Letens, Hilde Dewulf, Rob Vanderbeeck, René Schroyens, Marijke Vanroy

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen – Brussel.

Samenstelling scholengemeenschap:

Mechelen - Noord: Sint-Pietersschool en Don Bosco

Mechelen – Zuid: De Parel, VBS Coloma

Mechelen – West: Sint-Niklaasschool Leest, De Vlieger Heffen, De Ark Battel

Groep BIM – SEM: VBS en Secundair onderwijs

Groep Sint – Romboutscollege: VBS en Secundair onderwijs

Groep Buitengewoon onderwijs: De Sprankel, De Vlinder en BuSo

Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting

Deze commissie wordt samengesteld indien nodig. 

U kan uw aangetekend schrijven richten aan P. Vandewiele, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen

 

2.  ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

2.1. Schooluren         

                                                Voor de middag: 8.25 uur – 11.40 uur

                                                Woensdag: 8.25 uur – 11.45 uur

                                                Middagpauze: 11.40 uur – 12.55 uur

                                                Na de middag: 12.55 uur – 15.25 uur

2.2. Opvang buiten de schooluren

Voorschoolse opvang: alle dagen vanaf  7.10 uur in de studiezaal.  Alle kinderen die voor 8.00 uur op de speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang.

Naschoolse opvang: alle dagen tot 18.30 uur.

De kinderen kunnen onder toezicht hun huiswerk maken en hun lessen leren.

Woensdagnamiddagopvang: tot 18.30 uur. 

Regelmatig is er een georganiseerde activiteit op woensdagnamiddag.

Elk kind dat bij het einde van de schooldag noch door een ouder wordt afgehaald, noch met een rij naar huis gaat, blijft in principe in de naschoolse opvang.

De leerlingen hebben voor 8.00 uur en na 16 uur geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.

Verantwoordelijke opvang kleuterschool: Insaf El Dahman

Verantwoordelijke opvang lagere school: Rianne Konings

Plaats opvang lagere school: studiezaal (indien anders wordt dit aangegeven).

Plaats opvang kleuterschool: J02 (indien anders wordt dit aangegeven).

De kleuters vertrekken om 8.00 uur van de Veemarkt naar de kleuterschool.

Kostprijs buitenschoolse opvang: zie bijdrageregeling

2.3. De middagpauze

De middagpauze loopt van 11.40 uur / 11.50 uur uur tot 12.55 uur.

Lunchpakket kleuterschool

De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, eten het meegebrachte lunchpakket op  in de eetzaal.  De kleuters drinken water.  De school zorgt hiervoor.

Lunchpakket lagere school

De kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, eten het meegebrachte lunchpakket op in de eetzaal.

De kinderen kunnen in de eetzaal melk, water of thee verkrijgen.  Ze mogen ook drank van thuis meebrengen.  Bruishoudende dranken zijn niet toegestaan.

De school vindt het belangrijk dat alle kinderen in een rustige sfeer kunnen eten.  Elk kind moet dit respecteren.  Als kinderen herhaalde malen het ordelijk verloop in de eetzaal ernstig storen, worden de ouders gecontacteerd.

Vergoeding middagrefter: zie bijdrageregeling

Warm middagmaal op school

Voor 8.45 uur kunnen de kinderen een warm middagmaal bestellen bij de leerkracht.  De leerlingen gebruiken deze maaltijd op school.

Vergoeding warme maaltijd: zie bijdrageregeling.

De afrekening via de schoolrekening gebeurt maandelijks of tweemaandelijks. 

De ouders van kinderen die zich herhaaldelijk niet houden aan beleefdheidsregels zullen hiervan worden verwittigd.

Vrij spel

Onze kleuters spelen op de speelplaats van de Toverberg.

Alle kinderen van de lagere school kunnen vrij spelen op speelplaats II en III van de lagere school.  Op speelplaats I voorzien we een beurtrol om te voetballen.

Aandachtspunten : iedereen laten meespelen, geen plagerijen, respect voor de materialen.

           

2.4.  Vakantiedagen en pedagogische studiedagen

Bij het begin van elk schooljaar ontvangt u een duidelijk overzicht van alle vakantiedagen en pedagogische studiedagen.

 

3.  SAMENWERKING

ONZE SAMENWERKING MET DE OUDERS

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind.  Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.  Je kan een afspraak maken met de directeur, de klasleraar of de zorgcoördinator.  We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders).

Ouderraad       Voorzitter: Kitty Goossens

                        Contactgegevens voorzitter: p/a Veemarkt 56, 2800 Mechelen

                        Leden:  Een actuele lijst van de leden kan u terugvinden op de website.

Schoolraad       Voorzitter: André Goroneskul

                        Contactgegevens voorzitter: p/a Veemarkt 56, 2800 Mechelen

                        Oudergeleding: Kitty Goossens, Samira Zaghboubi

                        Personeelsgeleding: Katrin Verbeeck, Kim Vanheerswijnghels

                        Vertegenwoordigers lokale gemeenschap: Pia Buskens, Betsy De Moor

ONZE SAMENWERKING MET DE LEERLINGEN

Elk schooljaar wordt er een leerlingenraad verkozen.  Van elke klas zit er één leerling in de leerlingenraad.  Deze vertegenwoordigers hebben ook elk een opvolger.

De samenstelling van onze leerlingenraad kan u terugvinden op onze website.

ONZE SAMENWERKING MET HET CLB

Voor je rechten en plichten bij het CLB kan je de infobrochure onderwijsregelgeving bekijken.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders).  Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen.  Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.  Ook daar kan je je niet tegen verzetten.  Je kan rechtstreeks een beroep doen op het CLB.  Het CLB werkt gratis en discreet.

Vanaf 1 september 2019 verandert de werking van het CLB.

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen:

psycho-sociaal functioneren

preventieve gezondheidszorg

leren en studeren

onderwijsloopbaanbegeleiding

Het CLB is georganiseerd in ankerteams, trajectteams, een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team.

Aan iedere school is een CLB-medewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. Deze medewerkers vormen samen het ankerteam van het CLB.

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.

De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden.

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders.

Afhankelijk van de vraag

neemt de ankermedewerker dit zelf op en geeft advies of informatie

geeft de ankermedewerker de vraag door naar een medewerker van het trajectteam van het CLB, die in overleg de interventies afspreekt

verwijst de ankermedewerker door naar externe hulpverleners.

In het trajectteam werken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één  school.

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.

In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.

Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders.

Na toestemming kan er gevaccineerd worden in het eerste leerjaar ( Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio), het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond), in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar secundair (Difterie, Tetanus, Pertussis). Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, doen we een leeftijdsgebonden aanbod. We zien  deze leerlingen op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige leerling. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het systematisch contactmoment  door een bepaalde clb-arts of verpleegkundige van het centrum. Dit verzet moet via een aangetekend schrijven (officieel formulier verkrijgbaar op het CLB)  worden ingediend bij de directeur van het CLB. Het contactmoment moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen worden uitgevoerd door een andere clb-arts of door een andere bevoegde arts. In dat laatste geval betalen de ouders zelf de dokterskosten.

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten.

Het infoteam van het CLB organiseert  collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang van basis naar secundair onderwijs, de overgang van 1ste naar 2de graad secundair onderwijs en de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt.

Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij alle medewerkers.

Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee ze samenwerkt.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de ouders.

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, kansenbevorderend en oplossingsgericht.

Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang geeft tot een individueel curriculum  worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden.
 

Klachtenprocedure

Een klacht is een onmiskenbare en duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen of procedures, gesteld door medewerkers van CLB Het Kompas in de uitvoering van hun opdracht. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld, in gesprek met de betrokken medewerker, teamleider of directie. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart. Het document over deze procedure kan je terugvinden op de website of bij het onthaal van het CLB.

Contactgegevens

CLB Het Kompas

Vijfhoek 1A

2800 Mechelen

Tel.: 015 41 89 11

Mail: mechelen@clbkompas.be

Het CLB is open:

Iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.  Op maandag is het CLB open tot 19 uur.
Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment.

Het CLB is gesloten:

op 11/07

van 15/07 t.e.m. 15/08

op alle wettelijke feestdagen

andere sluitingsdagen kan u op de website teruvinden (www.clbkompas.be)

Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.

Adres: Nekkerspoelstraat 356, 2800 Mechelen

Aansprekingspunt:        Joke Langmans

                                    0487 30 57 73

                                    onw.noordbrabant@gmail.com

ONZE SAMENWERKING MET DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

Diocesane Pedagogische Begeleiding Basisonderwijs.

Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Tel. : (015) 29 84 86

Hoofdbegeleider : Rita Mouton

Schoolbegeleiders : Kristof Dupont, Paul Temmerman, Katrien Van Asch

ENKELE NUTTIG ADRESSEN

Lokaal overlegplatform (LOP)

            Contactpersoon: Wilfried Sel

            Contactgegevens: 0491 35 11 20 / wilfried.sel@ond.vlaanderen.be

Commissie inzake leerlingenrechten

            Vlaamse Overheid

            Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi

            Secretariaat commissie inzake leerlingenrechter

t.a.v. Ingrid Hugelier

            H. Consciencegebouw 4A10

            Koning Albert-II laan 15

            1210 Brussel

            02/553 93 83

            commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

            Guimardstraat 1

            1040 Brussel

            02 507 08 72

            klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie Zorgvuldig Bestuur

            Vlaamse Overheid

            Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi

            t.a.v. Frederik Stevens

            Koning Albert-II laan 15

            1210 Brussel

            02 553 65 56

            zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

DEEL 2:  Het pedagogisch project

ONS OPVOEDINGSPROJECT: 9 krachtlijnen

We geloven dat een kind pas tot leren kan komen als het zich goed voelt en kan groeien op zijn eigen niveau en tempo.
We geloven in succeservaringen en proberen wat moeilijk lijkt haalbaar te maken voor zoveel mogelijk kinderen.  Wanneer we botsen op onze grenzen, gaan we samen met de ouders op zoek naar de beste oplossing voor elk kind.
We schakelen externen in waar nodig.

In onze school houden we van respect voor onszelf, elkaar, materiaal.
We leren omgaan met anderen.
Concreet:
a) Ik doe mezelf geen pijn.
b) Ik doe anderen geen pijn.
c) Ik maak niks stuk.

Elk kind mag zich goed voelen op onze school.  Met zorg en liefde begeleiden wij elk kind in de zoektocht naar zichzelf.   We werken aan talenten en leren omgaan met tekortkomingen.

We verwachten veel van onze kinderen.  We zetten ze op weg naar zelfredzaamheid.  We leren ze verantwoordelijkheid opnemen.  We vragen veel inzet bij het klasgebeuren en het naleven van afspraken.
Het ZILL-leerplan is hierbij ons kompas.  Door kennisverwerving en rijke ervaringskansen komen onze kinderen tot leren en leven.

Wij zijn op weg als katholieke dialoogschool.  Door respectvol en liefdevol met elkaar om te gaan, willen we vanuit onze katholieke identiteit het voorbeeld van Jezus volgen.

Samen, u als ouder – wij als school, staan we sterk voor uw kind.
Als ouder ben je welkom op onze school.  Een goede communicatie, uw aanwezigheid bij schoolactiviteiten en toonmomenten is een meerwaarde voor iedereen.

Als we liefde voor elkaar tonen en op een warme manier naar elkaar toegaan, maakt het niet uit dat we allemaal anders zijn.
We focussen ons meer op gelijkenissen, maar gaan ook verschillen niet uit de weg.
We ervaren diversiteit als een meerwaarde voor onze school.  We staan open om nieuwe dingen te leren, we kunnen van anderen zoveel leren.

Als team zijn we sterk in het zorgen voor elkaar.  Deze warmte stralen we graag uit en daar worden alle kinderen beter van.

In onze school leren we op een muzische manier kijken, voelen, denken en doen om elk kind volop in zijn ontwikkeling vooruit te helpen.
Er is plaats voor creativiteit door alle vakken heen.

Het schoolbestuur

betrekt en steunt alle participanten bij de uitwerking en de evaluatie van deze krachtlijnen

draagt de verantwoordelijkheid voor de evenwichtige realisatie

 

DEEL 3: HET REGLEMENT

1.  ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen.  Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie.  Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken.  Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.  Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind.  Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.  Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar (datum wordt bij het einde van het vorige schooljaar reeds meegedeeld), een ouderavond in de klas van je kind.  Je kan er kennis maken met de leraar van uw kind en met de manier van werken.  Het is dan ook uiterst belangrijk dat u op dit eerste oudercontact aanwezig bent.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind.  Dat doen we schriftelijk via agenda, oudergesprekken, toetsenmap en rapporten.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten.  Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan.  Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.  Dat doe je via het heen-en-weerboekje in de kleuterschool, via de klasagenda in de lagere school of via mail.

We verwachten dat je je als ouders samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot een gesprek.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Aanwezig zijn en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk.  We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt.  De voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is.  Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen.  De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.  Onze school begint om 8.25 uur (8.35 uur voor de kleuterschool) en eindigt om 15.25 uur (woensdag tot 11.45 uur).  Wij verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.  Deze begeleiding is verplicht.  Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen.  We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid.  Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen.  Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS).  Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.  Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie.  We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn.  We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar.  Ook dan gaan we steeds in overleg met jou.  Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

Wij zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind kan georganiseerd worden.  Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school.  Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid.  Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. 

Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen.

We vragen ook om kinderen in hun vrije tijd te stimuleren bij  het leren van het Nederlands.

Dit kan ondermeer door:

- zelf Nederlandse lessen volgen;

- zorgen voor Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, het leren
  van zijn lessen;

- bij elk contact met de school zelf Nederlands praten of er voor te zorgen dat er een tolk is;

- je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging / sportclub / cultuurgroep /

  academie (muziek, woord, plastische kunsten, …);

- je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem

  over praten;

- je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen;

- je kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren;

- elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek;

- geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek (is gratis voor kinderen) en er uit

  voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen;

- binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere

  kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders;

- je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;

- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantiekampen;

- je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

2.  INSCHRIJVEN EN TOELATEN VAN LEERLINGEN

        (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

          Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. 

          De inschrijvingsperiodes worden ook meegedeeld via een publicatie van het LOP dat u wordt

          toegezonden.

         

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement.  Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.

De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden.  In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen.  Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, …  We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.  Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.  We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool ‘De Toverberg’, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs in het Sint-Romboutscollege.

Voorrangsperiodes

Onze school werkt met voorrangsperiodes.  We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en voor niet-indicatorleerlingen.

Wat zijn indicatorleerlingen?  Een indicatorleerling voldoet aan één of meer van deze kenmerken:

- De ouders ontvangen een schooltoeslag.

- De moeder heeft geen diploma hoger secundair onderwijs.

Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van deze voorrangsgroepen.  De juiste data kan u op onze website vinden.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.  In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2. meer te weten over die voorwaarden.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt, een taalscreening uitvoeren.  Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

De school zal hiertoe het kind gericht observeren en indien nodig een taaltest afnemen.

Leerplicht

In september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing.

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

3.  OUDERLIJK GEZAG

1. Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen.  Ook voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

2. Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.  Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.  Afspraken i.v.m. informatiedoorstroom aan de ouders

Op eenvoudige vraag worden brieven, rapporten aan beide ouders bezorgd.

Indien mogelijk geven wij er de voorkeur aan om bij een oudercontact de ouders gezamenlijk te spreken.  Zo kunnen er gemakkelijk éénduidige afspraken gemaakt worden.

4.  Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen.  De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

4.  ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat de school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.  De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere.  Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.  De genomen beslissing wordt ten aanzien jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.  De school geeft ook aan welke bijzonder aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.  De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

De samenstelling van de klassen zelf wordt ook bepaald door de school.  De school houdt hierbij rekening met verschillende belangen.  Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve recht van de school als gemeenschap.  Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs.  De twee rechten moeten goed afgewogen worden tegenover elkaar.  Het recht van individuele ouders primeert dus niet.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Overgang tussen onderwijsniveaus

Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (vb. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

5.  AFWEZIGHEDEN

        (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht. 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

Wegens ziekte

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar.
De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;

de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst);

het bijwonen van een familieraad;

het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (vb. staking van het openbaar vervoer, overstroming, …).

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:

de rouwperiode bij een overlijden;

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);

trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen);

revalidatie tijdens de lestijden;

deelname aan time-out-projecten;

persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs (zie ook de engagementsverklaring tussen school en ouders en de infobrochure onderwijsregelgeving).

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6.  ONDERWIJS AAN HUIS

      zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 5

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen.  Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. 

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen.  Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen.  Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen.  Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.  Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden.  Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze.  De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school.  Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen.  Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

7.  EEN- OF MEERDAAGSE UITSTAPPEN

7.1.  Eendaagse uitstappen

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Hiertoe behoren de schoolreis, een theater- of filmvoorstelling, een museumbezoek of een tentoonstelling, leerwandelingen, sportdag, … 

Het doel van deze uitstappen is steeds het onderwijsleerproces versterken en toepassen.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelnamen aan ééndaagse uitstappen.  De onkosten verbonden aan dergelijke activiteiten kan u terugvinden op de bijdrageregeling.

7.2.  Meerdaagse uitstap: sneeuwklas

Openluchtklassen zijn een vorm van onderwijs waarin verschillende werkvormen aan bod komen : het klassikaal onderricht, de natuurexploratie, de fysieke en sportieve activiteiten, de culturele animatie.  Naast de kennisgerichte componenten zijn er ook een reeks vaardigheden en attitudes die uitgebreid aan bod komen.  Vooral sociale vaardigheden worden hier extra geoefend.  Het leren gaat hier van klassikaal leren tot natuurexploratie en ervaringsleren teneinde een “leren van mekaar” te realiseren.  Achter deze aanpak schuilt het didactisch principe van de aandacht :

Aandacht voor … NATUUR

Openluchtklassen situeren zich niet voor niets in een regio waar natuurexploratie mogelijk is.  Met verhoogde aandacht zijn de leerlingen bezig met zien, horen en voelen.  Kinderen van 10 tot 12 jaar zijn immers sterk ingesteld op de zichtbare werkelijkheid en de natuur in het bijzonder.  Het waarnemingsvermogen is op deze leeftijd enorm ontwikkeld.  Men kan spreken van een ontluikende wetenschappelijke belangstelling.  Kritische vragen worden niet van de kaart geveegd en proefondervindelijk leren wordt als boeiend ervaren.  Concreet betekent dit dat de leerlingen kennismaken met de invloed van klimaat en reliëf op leven, wonen en werken van de plaatselijke bevolking, met de gevolgen van het toerisme, met milieuverontreiniging.  Milieueducatie is bijgevolg een centraal thema op openluchtklas.  Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan de vergelijking met de eigen omgeving.

Aandacht voor … ELKAAR

Het langdurig en intensief sociaal contact nodigt kinderen uit tot meeleven met en aanvoelen van de medemens.  In het openluchtklasproject ligt een unieke kans verscholen om als vrienden samen te zijn : de leerwandelingen, samen tafelen, een kringgesprek, de avondactiviteit brengen leerlingen en leerkrachten dichter bij elkaar.  Doordat de contacten minder vluchtig zijn, bekijkt men mekaar door een andere bril.  Respect en waardering voor elkaar kunnen ontstaan.  Leerlingen zetten zich meer in voor elkaar, luisteren naar elkaar en gaan gepast leren argumenteren.  Deze wederzijdse aandacht groeit spontaan en geheel natuurlijk !

Aandacht voor  … EEN GEDEGEN LEVENSSTIJL

Op sneeuwklassen leven de leerlingen in één groot gezin, waar zelfdiscipline de allereerste vereiste is.  Beleefdheid aan tafel, het ordenen van de slaapkamer, zorgzaam omspringen met het materiaal, beleefdheid tegenover personeel, monitoren, plaatselijke bevolking …, waardig gedrag op straat, zich houden aan een tijdschema…

Aandacht voor … WAT ONS OVERSTIJGT

Dit is ongetwijfeld de moeilijkste dimensie.  Aandacht en waardering voor vriendschap, de prachtige natuur, het grootste maar ook het piepkleine in de wereld dat ons

omringt …  Deze component wordt zeker en vast in de kijker gezet in de speciale kinderviering tijdens de openluchtklassen.

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.  Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan extra-murosactiviteiten.  Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

8.  GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs.  Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgeralateerde leerplandoelen heeft bereikt.  Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip voor bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.  Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde  dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen.  Je kan inzage en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen.  Je kan ook een kopie vragen.

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad.  De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald.  Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.  De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift ontvangt.  De getuigschriften worden uitgereikt tijdens de plechtige proclamatie.  De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum  voor het instellen van beroep.  Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

- de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

- de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

- de gegevens uit het LVS;

- het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling;

- houding, inzet en motivatie van de leerling.

Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen.  Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op!

Wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

- Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst     
   van de beslissing tot het niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij
   de directeur.

-  Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de

   rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee.  Er zijn twee mogelijkheden.

Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot niet-uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.  Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact.  Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen via e-mail (directie@src-veemarkt.be).

Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee.  Er zijn twee mogelijkheden:

De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen.

De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn.  In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen.  Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen de ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Dit kan via aangetekende brief:

Dhr. Vandewiele

Molenbergstraat 4

2800 Mechelen

Indien het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het beroep is gedateerd en ondertekend.

Het beroep is per aangetekende brief verstuurd.

Als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep moet de redenen aangeven waarom het niet uitreiken van het getuigschrift betwist wordt.  Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.  Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek.  Ze kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 

De beroepscommissie kan samenkomen tijdens de eerste week van juli of de laatste week van augustus.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het tot een stemming komt, heeft de groep mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.  De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.  Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

9.  HERSTEL- EN SANCTIONERINGSBELEID

      zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6

Kinderen maken nu en dan fouten.  Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.  Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken.  Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven.  In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing.  Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken.  Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit.  Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen.  De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

Een gesprek met de directeur / zorgcoördinator.

Een timeout.

Een begeleidingsplan (vb. gedragsrapport). Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen.  De afspraken worden samen met je kind opgevolgd.  We verwachten dat je dit begeleidingsplan mee ondersteunt en thuis mee opvolgt.

Naar een timeout plaats gaan.  Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd.  Achteraf wordt dit met je kind besproken.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel.  We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

Een herstelgesprek met de betrokkenen.

Een bemiddelingsgesprek.

Gesprek volgens de KiVamethode.

Ordemaatregel

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.  Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

Een verwittiging in de agenda.

Een strafwerk.

Een specifieke opdracht.

Een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Nietdeelname aan een buitenschoolse activiteit.

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen

Let op!

Wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.  Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

Een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen.

Een definitieve uitsluiting.

 

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde in het kader  van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.

Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing.  In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.  Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school.  Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Dit gebeurt met een aangetekende brief.

Dhr. Vandewiele

 VZW De Ranken

 Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen

            Let op!  Als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep

            als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk
            zal kunnen behandelen.

                        Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

Let op!  Als het beroep niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie
            het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen.  Dat betekent dat ze het beroep  
            niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
 

Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.  In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn.  Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek.  Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.  In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.  Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.  Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.  Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn.  De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.  Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

10.  BIJDRAGEREGELING

Voor het begin van het schooljaar ontvangt u steeds de bijdrageregeling voor het komende schooljaar.  Deze kan u ook raadplegen op onze website.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.  Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.  We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.  Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening.  Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.  We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn (in zoverre de school dit weet) of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen.  Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling).  Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke interestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is.  Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

11.  GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING

      zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

12.  VRIJWILLIGERS

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers te informeren over een aantal punten.

VZW De Ranken heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.  Het veRzekeringscontract werd afgesloten bij  Interdiocesaan Centrum – afdeling verzekeringen,  Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Een bijkomende verzekering tot dekking van de lichamelijke schade tijdens de uitvoering van een vrijwilligersactiviteit of op weg van en naar de activiteit werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum – afdeling verzekeringen,  Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. 

13.  WELZIJNSBELEID

1.  Preventie

1. Verwachtingen naar de ouders:

            - Bij extra-muros-activiteiten het belang van het opvolgen van regels van de leerkrachten

             benadrukken.

            - Aandacht besteden aan de adviezen van de leerkrachten (vb. turen naar het bord).

            - Zieke kinderen thuis houden.

            - Opvolgen adviezen van het CLB.

            - De nodige hygiëne in acht nemen.

2.  Verwachtingen naar de kinderen:

            - Brandoefeningen goed opvolgen en ernstig nemen.

            - Voldoende hygiëne in acht nemen.

2. Verkeersveiligheid

1. Verwachtingen naar de ouders:

            - De leerlingen begeleiden naar school waarbij de ouders zelf de verkeersregels in acht

              nemen.

            - De verkeersregels voorleven.

2. Verwachtingen naar de kinderen:

            - Steeds de verkeersregels opvolgen.

            - De aanwijzingen van de leerkracht steeds goed opvolgen bij verplaatsingen buiten de

              school.

            - Een fluohesje dragen in de donkere periode van het jaar.

            - Fietsers dragen bij voorkeur een helm en een fluohesje.

3. Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen inititatief medicatie toedienen.  Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden om het kind op te halen.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind.  Deze vraag moet schriftelijk gesteld worden met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.  Bij voorkeur wordt deze vergezeld van een schriftelijk attest van de dokter.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  Samen met de ouders wordt er dan gezocht naar een samenwerking met diensten zoals het Wit-Gele Kruis.

4. Stappenplan bij ongeval of ziekte op school

In het belang van de gezondheid vragen wij uw zieke kinderen NIET naar school te sturen.

Kinderen die in de loop van de dag ziek worden of een ongeval overkomen, worden door de klastitularis opgevangen.  Deze kan zich wenden tot het secretariaat of de directeur.

Al naargelang de ernst van de ziekte of het ongeval worden de ouders en/of een arts door de school opgeroepen.  Bij hoogdringendheid wordt het kind naar de spoedgevallendienst van het Sint-Maartenziekenhuis gebracht of wordt hulpdienst 100 opgeroepen.

Er wordt zo snel mogelijk contact met de ouders gezocht.

4.1.  Eerste hulp

Alle leerkrachten beschikken over de nodige vaardigheden om eerste hulp te verlenen.  Verantwoordelijken: Krista Van Roosbroeck, Pieter Janssens, Annemie Gijsemans, Ann Drieghe

4.2.  Ziekenhuis

Wij gaan steeds naar het Sint-Maartenziekenhuis, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen

4.3.  Verzekeringspapieren

Verantwoordelijke: Monique Verhoeven

Procedure:

De school is verzekerd voor lichamelijke ongevallen die gebeuren tijdens de lessen, tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband, op weg van en naar de school (op voorwaarde dat dit binnen het normale tijdsbestek, de kortste en/of veiligste heen- en terugweg is.)

Eerst de geneeskundige zorgen, de papieren morgen.

De leerkracht of een ouder van het kind wendt zich tot het secretariaat van de lagere school (of,
      bij afwezigheid, tot de prefect van de humaniora).

      Het schoolsecretariaat neemt nota van het ongeval, start een aangiftedossier op en bezorgt u
      twee formulieren : een geneeskundig getuigschrift en een uitgavenstaat.

De eerst behandelende arts vult het geneeskundig getuigschrift in.  Dit document bezorgt u per

      kerende terug aan het secretariaat lagere school.

Uitgaven en uitgavenstaat.  U betaalt in eerste instantie alle onkosten zelf en zorgt voor de
      nodige betalingsbewijzen.

      U gaat met uw kwijtingen naar uw mutualiteit.  Deze betaalt een deel van de kosten terug en
      vult het linkerdeel van de uitgavenstaat in

      Thuis vult u zelf het rechterluik van de uitgavenstaat in.  Vergeet niet te handtekenen.

      Tenslotte bezorgt u dit document via de klas van uw kind onder gesloten omslag terug aan de

      directeur.

Terugbetaling remgeld

      De verzekeringsmaatschappij stort het remgeld op uw financiële rekening.

5. Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.  In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen.

6.  Honden

Honden blijven steeds buiten de schoolpoort.

14.   LEEFREGELS

14.1. Gedragsregels

De leerlingen krijgen bij het begin van het schooljaar een afsprakenbundel.  Wij verwachten dat de leerlingen deze regels opvolgen.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen steeds beleefd en vriendelijk zijn tegenover elkaar, de directeur en het personeel en dat ze overal hun taal en hun houding verzorgen en hoffelijk zijn.  We sporen de kinderen aan tot het gebruik van vriendelijke en beleefde woorden : goeiedag, dank je wel, alsjeblief, graag gedaan, excuseer.  Steun ons hierbij.  Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt in de school niet aanvaard.

Diefstal en vandalisme wordt niet geduld.

Pesten … dat kan niet

In onze school willen wij de kinderen opvoeden tot verdraagzaamheid en respect voor elk ander.  Allereerst willen we pestgedrag voorkomen. Desgevallend gaan we trachten te verhelpen.  Wij willen zowel de gepesten en de pestkoppen helpen.  Ouders en kinderen kunnen helpen ons die zorg waar te maken door pestproblemen te melden aan de klastitularis of rechtstreeks aan de directeur.  Wij willen dit echt positief aanpakken.  Daarom hebben we er ook voor gekozen om een KiVa-school te zijn.

14.2.  Kledij

Goede smaak en eenvoud vinden we tof.  Daarom sturen we erop aan dat kledij, schoeisel en haartooi eenvoudig, stijlvol en hygiënisch zijn.  Je voorkomt zo narigheid, ja zelfs pesterijen van andere kinderen.

Kinderen komen met gemakkelijk schoeisel naar school (geen CROCS, slippers, …).  Dit om de veiligheid te bewaken.  Een loopspel speel je beter met goede schoenen.

14.3. Milieubeleid

Onze school onderneemt actief acties in het kader van het milieubeleid.  Deze acties zijn:

De leerlingen gebruiken een brooddoos om hun boterhammen mee te brengen.

Fruitafval wordt verzameld in een compostbak.

Gebruik maken van een verhakselaar bij het opruimen van de bladeren.

Alle personeelsleden en kinderen sorteren  hun afval.

Koeken worden bij voorkeur meegebracht in een koekendoosje.

In de refter gebruiken we herbruikbare kopjes en kopen we melk aan in grootverpakking.

Tijdens schoolactiviteiten wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van herbruikbare materialen.

Tijdens de schooluren, behalve tijdens de middag, drinken we alleen water.

Brieven aan ouders worden zoveel mogelijk via mail bezorgd.

In iedere klas wordt een vuilnisbak voorzien voor papier, PMD en restafval.  Zo leren de kinderen sorteren.

Verwachtingen naar ouders en kinderen: 

Geef de kinderen een brooddoos en een koekendoos mee naar school.

Leer uw kind ook thuis afval te sorteren.

14.4. Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis.  Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met schoolmateriaal.  Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan ouders.

14.5. Bewegingsopvoeding

Wekelijks heeft elke klas minstens één lestijd bewegingsopvoeding en één lestijd zwemmen.

Uw kind is verplicht aan de lessen deel te nemen.  Alleen om gezondheidsredenen is vrijstelling mogelijk.  Wil je het briefje meegeven ter attentie van de gymleraar?  Voor de lessen bewegingsopvoeding geeft de school de voorkeur aan een wit T-shirt, een sportbroekje en stevige sportschoenen (mogen geen zwarte strepen achterlaten op de vloer).  De uitrusting wordt in een eenvoudige sportzak opgeborgen.  De uitrusting – achter slot bewaard op school – wordt regelmatig meegegeven voor een wasbeurt.

De zwemuitrusting (eendelig badpak / aansluitende zwembroek, handdoek, kam en sportzak) gaat na elke zwembeurt terug mee naar huis.  Het is makkelijker verloren uitrusting terug te bezorgen als op elk stuk de naam van het kind staat. De betaling van het zwemmen wordt trimestrieel geregeld.

Voor het eerste jaar lager onderwijs is het schoolzwemmen gratis.

Leerlingen met een grote open wonde gaan niet mee zwemmen.

14.6. Huiswerk

De leerlingen krijgen minimaal driemaal per week een taak en/of les thuis te maken of te leren.  Voor de kinderen vanaf het vijfde leerjaar zal dit intensiever zijn dan in de lagere klassen.

Taken en lessen betreffen inoefening.

De voornaamste bedoelingen zijn : het zelfstandig leren bevorderen en het ontwikkelen van een positieve leerhouding.

Hieruit volgt dat de ouders eventuele fouten niet moeten verbeteren.  Ze mogen deze wel aanwijzen maar de goede oplossing moet door het kind  zelf kunnen gevonden worden.  Wel vinden wij het belangrijk dat ouders hun kind de kans bieden om huistaken in gunstige omstandigheden uit te voeren.

Wij denken hierbij aan een rustige omgeving en een rustig moment, belangstelling, aanmoediging en waardering.

Het kan dat uw kind een andere taak, les heeft dan zijn klasvriend.  Dit betekent dat de leerkracht de taak heeft aangepast aan het niveau, het tempo, de interesse van uw kind.  In de hogere leerjaren kunnen de taken in het kader van leren leren gespreid zijn in de tijd.  Lessen kunnen steeds onaangekondigd worden overhoord.  De zogenaamde “grote toetsen” worden tijdig schriftelijk aangekondigd.

14.7. Heen-en-weerboekje / Agenda

Het heen-en-weerboekje en de schoolagenda zijn een eenvoudig maar efficiënt communicatiemiddel tussen school en gezin.

Via het heen-en-weerboekje en de schoolagenda houdt de leerkracht u op de hoogte van bijzonderheden in het school- en klasgebeuren van uw kind en van de gegeven huistaken en lessen.  Uzelf kan in het heen-en-weerboekje of de agenda ook mededelingen noteren of vragen stellen.  De mededelingen van de directeur worden er in opgeborgen.

Vraag dagelijks naar het heen-en-weerboekje of de agenda.  Handteken minimaal eenmaal per week.

14.8. Rapport

Uw kind krijgt op geregelde tijdstippen een rapport mee over de leervorderingen en over de ontwikkeling van leer- en leefhoudingen.  Vooraan in het rapport kan u in een toelichting lezen hoe u de rapportgegevens best interpreteert.

Na de “grote toetsen” is er een georganiseerde gelegenheid om met de leerkracht(en) de evolutie van uw kind te overleggen en samen te zoeken naar oplossingen van eventuele problemen.

De leerkrachten zijn evenwel steeds (liefst na afspraak) bereid de achter de cijfers en andere aanduidingen verborgen informatie te verduidelijken.

Ouders handtekenen het rapport doch maken geen aantekeningen in het rapport.

14.9. Abonnementen op kinderlectuur

In onze school kunnen de kinderen een aantal weekbladen, leesboekjes en tijdschriften met educatieve waarde aanschaffen.

Het staat de ouders VOLKOMEN VRIJ zich al dan niet te abonneren of te herabonneren.

Verdere informatie op een afzonderlijk intekenformulier.

14.10. Zorgverbreding

In onze school verstaan wij onder zorgverbreding de wijze waarop alle leerkrachten hun onderwijs organiseren opdat elk kind als totale persoonlijkheid maximale kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Met gedifferentieerde organisatiemodellen en aangepaste leermiddelen willen wij elk kind maximale ontplooiingskansen geven. Het onderwijs wordt, waar mogelijk en zinvol, aangepast aan het niveau, het tempo en de interesse van elk individueel kind. 

In de kleuterschool krijgen de kleuters die het moeilijker hebben extra oefenkansen.  Kleuters die extra uitdagingen nodig hebben, zullen extra uitgedaagd worden.  Elke leerkracht zet hiervoor haar beste beentje voor en krijgt de hulp van een zorgleerkracht.

In de lagere school krijgen de verstandige leerlingen naast de basistaken, meermaals meer en moeilijker taken.  Zij krijgen ook meer kansen tot zelfstandig werk en tot kiezen van taken die nauw aansluiten bij hun interesse. Kinderen die het moeilijker hebben met leren krijgen meermaals instructie, meestal in een steeds kleiner wordende groep.  Individuele uitleg, aandacht en aanmoediging worden gegeven.  Omdat zij ook meestal een trager tempo hebben, werken zij vooral aan het beheersen van de basisdoelen van het leerjaar waarin zij zitten.  Elke leerkracht zet zich hiervoor extra in.  Daarnaast houdt een andere leerkracht (de zorgleerkracht) zich klasoverschrijdend bezig met remediëring voor taal en rekenen. De zorgcoördinator neemt de taak op zich om alle zorgvragen van leerkrachten en ouders op te volgen.  Zij begeleidt ook leerlingen met alle vormen van sociaal-emotionele problemen.

14.11. Multidisciplinair overleg ( MDO )

De school werkt met een leerlingvolgsysteem. De vorderingen van onze kleuters worden regelmatig besproken met de zorgcoördinator.  In de lagere school worden op geregelde tijdstippen op een gestandaardiseerde wijze vorderingentoetsen afgenomen. De klassenraad ( KR ) bespreekt de resultaten, analyseert de fouten en ontwikkelt een remediërende aanpak. Voor kinderen met een leer- of sociaal-emotioneel probleem wordt de KR versterkt met de CLB-consulent en de leerkracht remediëring. Na een MDO kan het zijn dat de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

14.12. Sport, spel en culturele activiteiten

De school organiseert voor de leerlingen van de lagere school geregeld een sport- of een culturele activiteit op woensdagnamiddag.  Voor sommige activiteiten maken wij dankbaar gebruik van uw vrijwillige doch gewaardeerde hulp.  Het activiteitenaanbod wordt tijdig schriftelijk met de kinderen meegegeven.

De deelnemers zijn gehouden aan de afspraken i.v.m. tucht, orde, beleefdheid, stiptheid, …

Het recht tot deelname aan volgende activiteiten kan worden ontzegd aan kinderen die ontoelaatbaar gedrag vertonen.

14.13. Luizen 

Een steeds weerkerend verschijnsel is de luizenplaag.  Er bestaat hiertegen geen immuniteit.  Goede hygiëne kan helpen, maar is geen garantie.

Controleer wekelijks de hoofdharen van uw kind, kijk goed in de kruin van het hoofd en achter de oren.  Verwittig de klastitularis met een briefje.  Vanuit de school krijgen alle leerlingen dan een infobrief mee.  Uiteraard vermelden wij in de klas nooit om welk kind het gaat.

Luizen hebben, is geen reden om thuis te blijven.

14.14.  Snoepgoed

Laten we er een goede gewoonte van maken : op school snoepen we niet.  Dus kauwgom, chips en snoepgoed (likstok, bollen,…) laten we thuis.  Eet als tussendoortje eens een voedzame koek of een stuk vers fruit.

14.15. Fruit eten

In onze kleuterschool is het elke dag fruitdag.  De kleuters brengen elke dag een stuk fruit mee.

In onze lagere school willen we iedereen aanzetten om meer fruit te eten.  Daarom sporen we iedereen aan om zeker elke woensdag een stukje fruit mee te brengen.  Op andere dagen liefst ook, maar woensdag … wordt de fruitdag.  Op die dag mogen ze dan ook geen koek meebrengen.

Welk fruit de kinderen meebrengen, maakt niets uit.

De fruitresten: schillen, klokhuizen, … kunnen op school gecomposteerd worden.

Met dit initiatief willen wij de kinderen aanzetten om een beetje gezonder te eten.

Uiteraard is de medewerking van de ouders hier onontbeerlijk.  Geef uw kind op woensdag enkel fruit mee als tussendoortje!!

14.16. Toegang tot de klaslokalen, speelplaats, toiletten

Een leerling mag de school, de klas of de speelplaats enkel verlaten met toestemming van een leerkracht of de directeur.  Tijdens de pauzes kan een kind enkel in de klas blijven met toestemming.  Tijdens de pauzes kan een kind niet zonder reden in de gangen lopen, tenzij met een klaspasje.

Voor en na de lestijden zijn de leerkrachten graag bereid tot een gesprek.  Toch liefst na afspraak.  De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een gesprek.

Ouders vragen schriftelijk of hun kind(eren) – terug op school na ziekte – nog een paar dagen kunnen binnen blijven.  De ouders worden eraan herinnerd dat hun kind dan zonder toezicht binnen blijft.

Na de schooluren kan een leerling niet meer in de klas terecht.  Gaat het om een vergeten boek, vertel dit dan daags nadien aan de klastitularis.  Indien dit éénmalig gebeurt, zal de leerkracht geen bijkomende opdracht geven.  Indien dit meermaals gebeurt, dan kan het zijn dat de klastitularis beslist om een bijkomende taak op te leggen.

14.17.De schoolrijen

Om veiligheidsredenen mag GEEN ENKEL KIND ALLEEN DE SCHOOL VERLATEN.

Op het einde van de schooldag worden op de speelplaats van onze lagere school rijen gevormd om de leerlingen onder toezicht op weg naar huis te begeleiden.  In de kleuterschool zijn GEEN rijen.

Elk kind dat in de richting van een thuisrij woont, is eraan gehouden met deze rij naar huis te gaan. De kinderen zijn verplicht zich aan de voetgangers-voorschriften te houden en de richtlijnen van de begeleider op te volgen.

Rijen :                Nekkerspoel (eindpunt kruispunt Grote Nieuwedijkstraat)

                          Merodestraat, Liersesteenweg (tot kappershoekje)

                          Befferstraat, Grote Markt, Ijzerenleen, Korenmarkt

                          Befferstraat, Bruul, Vijfhoek

                          Augustijnenstraat, Raghenoplein

Aan het eindpunt van elke rij wordt de leerling opgewacht door een ouder of gaat hij alleen verder.

Kinderen die door een ouder worden afgehaald,  wachten op de speelplaats of in de opvangdienst.

14.18.  Met de fiets naar school

Liefst zagen we de jonge fietsers begeleid door een ouder.

Een verkeersveilige fiets is een must. Een fietshelm en een fluohesje raden wij ten stelligste aan.

Rijd van thuis naar school en terug langs de kortste en veiligste weg.

Alle fietsers plaatsen hun fiets in de garage, met in- en uitgang langs de Veemarkt

Fietsende kleuters kunnen hun fiets in de Toverberg plaatsen.

Voorzie je fiets van een slot.  Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal.

14.19. VERJAARDAGEN

Het is feest in de klas als kinderen jarig zijn. Het kind wordt in de klas figuurlijk in de bloemetjes gezet.  Soms brengt het feestbeest-van-dienst  dan wat lekkers mee om uit te delen aan de andere kinderen. Een koekje, een stuk gebak of, nog beter, fruit. Gezond, maar wel snel ‘weg’. Wij zijn op zoek gegaan naar een gezond én een blijvend alternatief. Een boek dat lekker leest, bijvoorbeeld. Lekkere letters, zeg maar.  Of een zeer leuk spel.

Dat is een zinvol, haalbaar en vooral educatief verantwoord alternatief.
Kinderen die jarig zijn, trakteren de klas op een goed boek of spel. De jarige kan het boek zelf al vooraf lezen, het spelletje reeds vooraf spelen en het dan op zijn of haar verjaardag voorstellen aan de klas.
Een boek of een spel is een blijvend geschenk van de jarige voor de klasgenootjes. Zo’n klasgeschenk blijft duren, het hele jaar door. Want het zet aan tot lezen/spelen en wat meer is: je krijgt er geen slechte tanden van …

Dit is uiteraard een vrijblijvend aanbod.  U bent niet verplicht om hierop in te gaan.  Toch durven wij deze actie sterk promoten.

14.20. VERBODEN tijdens ALLE activiteiten in schoolverband

-  gebruik van een GSM

- zichtbare elementen (tekens, symbolen, teksten, gebeden, uiterlijke kenmerken, …) van een

  andere geloofsovertuiging dan de katholieke

- het gebruik van multimedia-apparatuur (tenzij in lesverband)

- wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden

- juwelen (niet verzekerd)

- piercings: alleen oorbellen zijn toegestaan

15.  REVALIDATIE / LOGOPEDIE

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

- revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen);

- behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per
   week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.  Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling. 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is;

een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens volgende elementen bevat:

een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;

een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden;

een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met de klassenraad en ouders.  Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;

een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.  De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet.  Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

16. PRIVACY

Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we heel zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.  We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving.  We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en – begeleiding.  Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we met Wis@ (administratieve gegevens) en iOmniwize (leerlingbegeleiding).  We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens.

De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.  We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens.  De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.  Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming.  Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met Ludo Govaers (vzw De Ranken, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen, ludo.govaers@vzwderanken.be).

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

Als ouder kan je deze gegevens – op verzoek – inzien.  Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt.  Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van de leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.  We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag aan de nieuwe school door te geven.

Publicatie van beeld- of geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website en op onze facebookpagina.  Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten.  De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat.  We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames.  Jouw toestemming die we via een toestemmingformulier vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden.  Enkel indien we beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.  Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming intrekken.  Je kan hiervoor contact opnemen met de directeur.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou en je kind gelden.  Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsmateriaal waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren.  Je kan inzage krijgen in en uitleg bij de gegevens.  Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen.  Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur.  We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Bewakingscamera’s

Wij maken gebruik van bewakingscamera’s.  Aan de ingang van de school, op de speelplaats, aan de ingang van het schoolgebouw hangen bewakingscamera’s.  Als je kind gefilmd, mag je vragen om die beelden te zien.  Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen.  Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

17.  PARTICIPATIE

17.1.  Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in elke school.  Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden, evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.  Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezing aangeduid.  De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

17.2.  Ouderraad

Iedereen is welkom om ten allen tijde toe te treden tot onze ouderraad.  Wij streven er als school naar om op deze ouderraad alle onderwerpen bespreekbaar te maken.

18.  KLACHTENREGELING

 Wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kan je contact opnemen met de directeur of de voorzitter van het schoolbestuur.  Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing.  Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie.  Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet-nemen van beslissingen van / door hun schoolbestuur, formeel te behandelen.  Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat  van de Klachtencommissie.  Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie

Guimardstraat 1

1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

De klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden.  We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

De klacht mag niet anoniem zijn.  Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

De klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de Klachtencommissie al heeft behandeld.

De klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd.  De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met dhr. Vandewiele en het schoolbestuur de kans gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

De klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen.

De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven  of reglementen;

klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing, …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen.  Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen.  De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.  De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur.  Tegen een  advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

19. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’.  Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in het schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.src-veemarkt.be.  De inhoud van de infobundel kan ten allen tijde gewijzigd worden, zonder instemming van de ouders.  Op hun verzoek ontvangen ouders een papieren versie van het document.

Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouder via mail of brief.