Dit is ons kleuterteam

K0    Jill Pluys / Lissa Weckx

K1    Nuria Terrones y Hernandez

K2    Sabine T'Seyen

K3    Lotte Franckx

Zorg kleuter: Jolien De Nie en Ann Drieghe

Kinderverzorgsters: Katrien Peeters en Jessica Ortiz

Logopediste: Ellen Docx

Bewegingsopvoeding: Stef Dietens

Coördinatie: Ann Drieghe