Het opvoedingsproject van de school steunt op jarenlange ervaring en teksten over opvoeding en onderwijs.
Hierna volgende krachtlijnen zijn gegroeid in samenspraak met vertegenwoordigers van de verschillende schoolgeledingen.

1.    Een dubbele uitdaging en opdracht voor al wie zich engageert
•    toonaangevende vorming verstrekken
•    een school zijn voor alle kinderen


2.    Een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap

2.1    Een geloofsgemeenschap
De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren

•    De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
•    De leerkrachten laten elk kind kennismaken met Jezus Christus en met Zijn Blijde Boodschap.
•    Deze Boodschap wordt er expliciet verkondigd in de godsdienstlessen, uitgedrukt in gebed en vieringen en voorgeleefd.
•    Alle kinderen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.
•    Ieders overtuiging wordt er gerespecteerd en iedereen behandelt er elkaar als gelijkwaardig.
•    Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht.

2.2 Een leergemeenschap

De school streeft permanent naar kwaliteitsonderwijs

•    Het kind, ELK kind staat centraal en krijgt maximale kansen om zijn talenten te kunnen ontplooien.
•    het totale kind en daarom vorming van hoofd, hart en handen
•    elk kind is uniek en daarom onderwijs op maat, dit aangepast aan tempo, niveau, belangstelling, …
•    bijzondere zorg voor kansarme kinderen en kinderen met leermoeilijkheden
•    goede opvolging van de ontwikkelingen en adviezen
•    Een dynamische, eigentijdse school met deskundig en enthousiast personeel.
Open houding tegenover vernieuwing en verbetering, nascholing en begeleiding.
Leidraad : leerplannen katholiek onderwijs.


2.3. Een leefgemeenschap

De school streeft naar het verwezenlijken van een “hechte” school- en klasgemeenschap

•    elk kind helpen zichzelf en anderen te ontdekken en leren te aanvaarden
•    alle kinderen leren samen te leven in een pluriforme maatschappij; voortdurend in evolutie
•    opvoeden tot : verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid, tot eerbied en respect voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.
•    aandacht en tijd besteden aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten
•    leefregels die door alle leden van de schoolgemeenschap moeten gerespecteerd worden