De Toverberg. Iedereen kan en mag hier schitteren

De Toverberg is een school 

Kwaliteitsvol onderwijs is meer is dan louter opleiding. Om de steeds complexere wereld tegemoet te gaan, moeten voor onze leerlingen deze onontbeerlijke stapstenen steeds een steun zijn op hun tocht  : leren leren, leren werken en leren samenleven. Op onze school gaan deze drie zaken hand in hand. Wij dragen zorg voor de talenten van elke leerling en wij tonen warme liefde en groot respect voor elk kind: elk kind is uniek, elk kind mag groeien op zijn eigen tempo. 

De Toverberg is een dynamische basisschool vol creatieve en muzische impulsen

In ons opvoedingsproject staat de muzische grondhouding centraal. Die houdt in dat kinderen geloven in eigen kunnen, respect hebben voor anderen en voor de wereld om zich heen, en een open houding aannemen tegenover nieuwe ervaringen.

Vanuit die muzische grondhouding trachten we in onze school evenwichtig en geïntegreerd te werken aan hoofd, hart en handen: de ontwikkeling van het hele kind staat centraal.
Wij willen kinderen vormen die kunnen genieten, die kunnen verwonderd zijn en die in bewondering kunnen staan voor het mooie in de mens en in de wereld.

De speelplaats, de klaslokalen en de inrichting van onze school vormen een stimulerende leeromgeving. We nodigen kinderen uit om op ontdekkingstocht te gaan in de muzische en creatieve wereld en zo hun welbevinden en betrokkenheid te verhogen. Ook buiten de schoolmuren zetten we deze ontdekkingstocht verder via theatervoorstellingen, museumbezoeken, uitstappen en deelname aan projecten.

In de kleuterschool

Door muzisch exploreren en experimenteren krijgen onze kleuters kansen om de wereld rondom zich te ontdekken. In onze activiteiten integreren wij muzisch-creatieve aspecten op een speelse manier. Zelf doen en zelf ontdekken staan centraal. Dat realiseren wij met een grote knipoog naar de deelgebieden van het leerplan muzische opvoeding: beeld, dramatisch spel, muzisch taalgebruik, muziek, beweging en media.

Creativiteit is troef! In elk kind zit een natuurlijke drang om nieuwe dingen te creëren.
Door creatieve speel- en leermomenten aan te bieden, wakkeren wij die creativiteit en fantasie van de kinderen aan. Het waarnemen, beleven en ervaren van de muzische omgeving  is daarbij altijd het vertrekpunt. Zo krijgen onze kleuters de kans om vanuit hun fantasie te experimenteren met allerlei werkvormen, technieken en materialen. Daarbij is het proces is belangrijker dan het resultaat.

De Toverberg is een katholieke school

Wij geloven dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is.  In onze school is de liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – ons richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. De christelijke hoop en het verrijzenisgeloof die uit deze liefde ontspringen, oriënteren onze school in haar doelen en werking.

In alle klassen wordt katholieke godsdienst gegeven. Op school is er tijd en ruimte voor gebed. Als schoolgemeenschap vieren wij alle christelijke feestdagen.

De Toverberg is een katholieke dialoogschool

Wij tonen respect voor anders-gelovigen. Vanuit de traditie en in gesprek met haar omgeving, wil onze school een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil. Kritisch-creatief leren omgaan met wat eigen is en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt, stelt mensen in staat bij te dragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar een plaats is voor iedereen: een wereld waar ook God van droomt.

De Toverberg maakt school met  ouders

Ouderbetrokkenheid vinden we heel belangrijk. Alle ouders zijn zeer welkom!
Wij vragen dat zij dagelijks meeleven met het leren van de kinderen en betrokkenheid tonen. We willen op de ouders kunnen rekenen tijdens onze activiteiten en muzische projecten. Onze school maken wij samen.